1

วันที่ 2-6 ตุลาคม 2566 ดร.ชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม พร้อมคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ MEP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ปีการศึกษา 2566

เข้าค่ายโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ  ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ที่ มหาวิทยาลัยหมิงชวน (Ming Chuan University)

English for communication practicing skills

Group working

Creating ideas and presenting to classroom participants

ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน เรียนรู้วัฒนธรรม และชมแหล่งเรียนรู้ ได้แก่

ตึกไทเป 101(Taipei 101) แลนด์มาร์คของเมืองไทเป

อนุสรณ์สถานเจียงไคเซก (Chiang Kai-Shek Memorial Hall)

วัดหลงซาน (Lung Shan Temple) และแหล่งเรียนรู้อื่นๆที่น่าสนใจ

23456789101112