1

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6  Classroom Meeting ปีการศึกษา 2566

 

เพื่อพบปะครูที่ปรึกษา เสนอข้อแนะนำ  และรับฟังข้อมุลของบุตรหลาน  ในกิจกรรม มีการแนะนำโรงเรียน  และผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.ชัชพล  รวมธรรม พบปะผู้ปกครองในรูปแบบวีดีทัศน์ ฝ่ายบริหารพบปะผู้ปกครองตามห้องเรียน  จากนั้นคัดเลือกประธานปกครองระดับสายชั้นเรียน และประธานผู้ปกครองระดับโรงเรียน  ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

ภาพกิจกรรมทั้งหมด  https://photos.app.goo.gl/Nb58nJ3fhsTRWgib6

2345678910111213