1

วันที่ 21 กุมภาพันธ์  2567 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จัดการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีนักเรียนในระดับชั้น ม.1- ม.6 ใช้สิทธิในการเลือกตั้ง

ผลการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา 2567 (อย่างไม่เป็นทางการ) ได้แก่ เบอร์ 2 นางสาวกนกวรรณ ดวงศรี จากกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

https://photos.app.goo.gl/AGwapuxtENAn4zkBA

23S 12935172S 1293517345678910