1

วันที่ 4 มีนาคม 2567 ดร.ชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ย 3.98 – 4.00 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ประจำปีการศึกษา 2566  โดยมี ชั้น ม.1 จำนวน 12 คน, ม.2 จำนวน 29 คน และ ม.3 จำนวน 32 คน รวม 72 ณ โดมอเนกประสงค์  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

https://photos.app.goo.gl/Hoq62YymPybTwk3fA

62345789101112