1

วันที่ 5 มีนาคม 2567 ดร.ชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ย 4.00

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2566  โดยมี ชั้น ม.4 จำนวน 10 คน, ม.5 จำนวน 21 คน และ ม.6 จำนวน 22 คน รวม 53 คน ณ โดมอเนกประสงค์  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

ภาพกิจกรรมทั้งหมด  https://photos.app.goo.gl/oBAQvqf2XhwF3a9J7

245678910