1

วันที่ 11 มีนาคม 2567 นายบุญมี  พุ่มจันทร์ ประธานสหวิทยาเขตเลิงนกทาไทยเจริญ  เป็นประธานการกำกับติดตา และประเมินผล การดำเนินงานตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา 4 ด้าน ประจำปีการศึกษา 2566

ได้แก่ ด้านวิชาการ, ด้านงบประมาณ, ด้านการบริหารบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป โดยมี นายสัญญา สระสงคราม รองผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม พร้อมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครู เข้าร่วมการประเมิน ณ ห้องประชุมธารน้ำใจ  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

ภาพกิจกรรมทั้งหมด 

https://photos.app.goo.gl/E8oBhbww4rTDrNtx7

234567891011