yspnews221063 1

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นายชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ คณะครูแนะแนว โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดยโสธร

yspnews211063 1

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการ วิพิธทัศนา ล้ำค่ามรดกไทย 

yspnews211063 1

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม นายชาติชาย  สิงห์พรมสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมป์