yspnews080963 1

วันที่ 8 กันยายน 2563 นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้เป็นตัวแทนในการมอบเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ กสศ.

yspnews020963 1

วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร)

yspnews010963 1

วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 นายชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตร

yspnews270863 1

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 นายสัญญา สระสงคราม รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม