yspnews220763 1

ในวันพุทธที่ 22 กรกฎาคม 2563  ดร.ชูชาติ  แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพม.28

yspnews210763 4วันที่ 21 กรกฏาคม 2563 นายชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรม วินัย และจิตสาธารณะ

yspnews160763 1

วันที่ 16 กรกฎาคม  2563 นายชัชพล  รวมธรรม  ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ

yspnews170763 1

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563  นายสัญญา สระสงคราม  รองผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร ครู บุคลากร  ร่วมให้การตอนรับ

yspnews140763 1

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563  นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร ครู บุคลากร