1

วันที่ 6 กันยายน 2566 ดร.รัตติกร  ทองเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ ยโสธร ประธาน เปิดการประชุมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา จังหวัดยโสธร

1

วันที่ 4 กันยายน 2566  ดร.ประยงค์  แก่นลา ประธานสภาวัฒนธรรม จังหวัดยโสธร  ประธาน ขับเคลื่อนโครงการวัฒนธรรมสร้างสุข ปลอดภัยในสถานศึกษาจังหวัดยโสธร ประจำปีการศึกษา 2566

1

วันที่ 31 สิงหาคม 2566  นายสัญญา  สระสงคราม รองผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาค ประธานเปิดงานวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ที่จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี 

1

วันที่ 1 กันยายน 2566 ดร.ชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานอื่น โดยมี  เด็กหญิงกัญญาวีร์  ไชยรัก ม.2/1

1

วันที่ 29 สิงหาคม 2566  นางแสงเดือน  เฉี่อยฉ่ำ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ ยโสธร ประธาน การประเมินห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยี นิติศาสตร์ – รัฐศาสตร์