1

วันที่ 9 เมษายน  2564 ดร.ชัชพล รวมธรรม  ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน 

1

วันที่ 9 เมษายน 2564 ดร.ชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ตัวแทนครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

1

วันที่ 1 เมษายน 2564 ดร.กิตติภัทท์  ไกรเพชร ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ให้เกียรติเป็นประธานในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด

1

วันที่ 30 มีนาคม  2564 ดร.ชัชพล  รวมธรรม  ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม เป็นประธานในพิธีวันปัจฉิมนิเทศนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6