1

วันที่ 26 สิงหาคม 2566 นายรองรัตน์  แก้วบุบผา รองผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม  ประธานเปิดค่ายวิชาการภาษาไทย “ค่ายพัฒนาทักษะทางด้านภาษาไทย ให้อ่านคล่อง เขียนคล่อง และเขียนสวย”

1

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 โรงเรียนยโสธรพิทยาคมรับการประเมินโรงเรียนขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางปัทมา  บุญอนันต์ 

1

วันที่ 11 สิงหาคม  2566  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพในวันที่ 12 สิงหาคม

1

วันที่ 16 สิงหาคม 2566    งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดกิจกรรม การรับฟังการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น

1

ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราช