1

วันที่ 29 มีนาคม 2564 ดร.ชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ร่วมนำเสนอผลงานอำเภอต้นแบบ TO BE NUMBER ONE

1

วันที่ 28 มีนาคม 2564  ดร. ชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ร่วมให้กำลังใจลูก ๆ นักเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

1

วันที่ 26 มีนาคม 2564 ดร.ชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและค่ายดาราศาสตร์รุ่นเยาว์  ประจำปีการศึกษา 2564 

1

วันที่ 26 มีนาคม 2564 ดร.ชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพในสถานศึกษาตามศาสตร์พระราชา 

1

วันที่ 23 มีนาคม 2564 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม รับการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563