IMG 6062

วันที่ 12 มีนาคม 2564 ดร.ชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม กล่าวอวยพรให้กำลังใจ ชมรม TO BE NUMBER ONE 

32110

วันที่ 12 มีนาคม 2564 ดร.ชัชพล รวมธรรม  ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้พบปะ พูดคุย กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

yspnews100364 1

วันที่ 10 มีนาคม 2564 ดร.ชัชพล  รวมธรรม  ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา