10

วันที่ 5 มีนาคม 2564  พระเทพวงศาจารย์  เจ้าคณะจังหวัดยโสธร ให้ความเมตตามาเป็นประธานในการสอบธรรมสนามหลวง แผนกธรรมศึกษา ประจำปี 2563

1

วันที่ 3 มีนาคม 2564  เวลา 08.30 น. ดร.ชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม  ร่วมกับฝ่ายบริหาร คณะครู และนักเรียน

 

1 1

วันที่ 2 มีนาคม  2564  ดร.ชัชพล  รวมธรรม  ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม พร้อม นางนิพาภรณ์   กัลปดี รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน