1

ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม นำโดย ดร.ชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม นำคณะรองผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงาน

1

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ดร.ชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน

1

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 นางนิพาภรณ์  กัลปดี  รองผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม เป็นประธานในการอบรมโครงการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง เป็นคนดี มีความสุข

1

วันที่ 2 กรกฏาคม 2566 นางพิไลวรรณ  สร้อยสิงห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม เป็นประธานโครงการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง เป็นคนดี มีความสุข

1

วันที่ 30 มิถุนาย 2566 ดร.ชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและครูผู้ควบคุม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1