yspnews100763 1

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563  นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร ครู บุคลากร

1 กรกฏาคม 2563 นายประเสริฐ  ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

1 กรกฎาคม 2563 นายอภิรัตน์  ป้องกัน นายอำเภอเมืองยโสธร พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้บริหาร ครู