1

วันที 15 มิถุนายน 2566 ดร.ชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ประธานกิจกรรมพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566  โดยมีคณะรองผู้บริหาร ครูประจำชั้นในแต่ละชั้นเข้าร่วมกิจกรรม   

1

ในวันที่ 14 มิถุนายน  2566 นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษ AP

1

วันที่ 12 มิถุนายน 2566 ดร.ชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม มอบช่อดอกไม้ต้อนรับ คุณครู Motoka Sato  จากประเทศญี่ปุ่น  โครงการ Nihongo Partner รุ่นที่ 11 ระยะเวลา 7 เดือน เพื่อสอนภาษาญี่ปุ่น และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

1

วันที่ 14 มิถุนายน 2566  นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม  ประธานในการปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ AP  ประจำปีการศึก 2566   

1

วันที่ 10 มิถุนายน  2566   นายวิรุจ  วิชัยบุตร  ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมกล่าวเปิดการวิ่ง YSP  Second  Run With Me  2023