1

วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. ดร.ชัชพล  รวมธรรม  ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการแสดงผลงานทางด้านการ

yspnews100364 1

วันที่ 10 มีนาคม 2564 ดร.ชัชพล  รวมธรรม  ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

10

วันที่ 5 มีนาคม 2564  พระเทพวงศาจารย์  เจ้าคณะจังหวัดยโสธร ให้ความเมตตามาเป็นประธานในการสอบธรรมสนามหลวง แผนกธรรมศึกษา ประจำปี 2563