yspnews040264 1

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์  2564  นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติเป็นประธาน มอบเกียรติบัตรพร้อมสายสะพาย

yspnews080264 1

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้เป็นตัวแทนในการมอบเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ กสศ.

yspnews030264 1

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.ชูชาติ  แก้วนอก ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ได้เป็นประธานในการประชุมให้นโยบาย และจุดเน้นฯ