ประกาศโรงเรียนยโสธรพิทยาคม พร้อมขอความร่วมมือท่านผู้ปกครอง

https://www.facebook.com/photo?fbid=283685639449753&set=pcb.283685792783071