1

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ดร.ชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP

 

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6   ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ พร้อมกล่าวต้อนรับผู้ปกครองนักเรียน ชี้แจงแนวนโยบายให้ผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบ ณ หอประชุมขวัญพัฒน์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

234567891011121314