S 7012598

องค์กรและโครงการพิเศษในโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

 • ศูนย์แนะแนวจังหวัดยโสธรและศูนย์พัฒนางานแนะแนว
 • ศูนย์บริการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC)
 • ศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาสากล (ฝรั่งเศส)
 • ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 • ศูนย์วิทยบูรณาการ ICT
 • ศูนย์ประสานงานมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย –นานาชาติ (เอเอฟเอส เขตยโสธร)
 • ศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
 • ศูนย์ประสานงานโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม AYC ประเทศไทย
 • ศูนย์ประสานงานและศูนย์ตรวจป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
 • หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่น
 • หน่วยสอบคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษา
 • ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดยโสธร
 • โรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 • โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 • โรงเรียนในโครงการห้องเรียนสีเขียวการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พลังงานอาคารของรัฐ
 • โรงเรียนแกนนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สสวท.
 • สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม
 • สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนยโสธรพิทยาคม
 • มูลนิธิทุนการศึกษายโสธรพิทยาคม
 • ศูนย์ฝึกอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. เคมี ค่าย 1
 • ศูนย์ประสานงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ประจำจังหวัดยโสธร

 

[youtube:https://www.youtube.com/watch?v=l2HeUXoDbc0]