S 7012598

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ COVID 2019 โดยมี นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะรองผู้บริหาร กรรมการบริหารโรงเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมรายงานรูปแบบการติดตามนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV และการเรียนการสอนในรูปแบบอื่น ๆ ของโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 ได้รับทราบ ณ ห้องประชุมโพธิ์ศรีเขียว โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

[youtube:https://www.youtube.com/watch?v=l2HeUXoDbc0]