S 7012598

ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2563 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ทำการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 โดยยึดแนวปฏิบัติ Social distancing พร้อมตรวจวัดอุณภูมิ เข้าเครื่องพ่นฆ่าเชื้อก่อนเข้าห้องสอบ โดยเว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัย ในช่วงการระบาดของโรค COVID 19 ทั้งครูผู้คุมสอบ และนักเรียนที่เข้าสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

[youtube:https://www.youtube.com/watch?v=l2HeUXoDbc0]