S 7012598

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้เป็นตัวแทนในการมอบเงินช่วยเหลือ นักเรียนทุนเสมอภาค ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 19 ราย ณ ห้องประชุมโสธรพิทย์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

[youtube:https://www.youtube.com/watch?v=l2HeUXoDbc0]